Gościniec Pajewo korzystał ze wsparcia z funduszy europejskich w ramach 2 projektów:

 

1. Projekt „Budowa wielofunkcyjnego budynku turystycznego w Pajewie”.
Projekt „Budowa wielofunkcyjnego budynku turystycznego w Pajewie” został dofinansowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Celem głównym projektu jest rozpoczęcie świadczenia usług turystyczno-gastronomicznych w oparciu o kompleksowy i sieciowy rozwój produktów firmy.

Cele bezpośrednie projektu:
1. Stworzenie infrastruktury turystycznej.
2. Stworzenie warunków do świadczenia usług gastronomicznych.
3. Stworzenie kompleksowego produktu turystycznego.
4. Stworzenie sieciowego produktu turystycznego.

Podstawowe działanie to budowa wielofunkcyjnego budynku turystycznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych z możliwością funkcjonowania przez cały rok. Budynek zostanie wyposażony na potrzeby noclegowo-wypoczynkowe i gastronomiczne. Zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, kocioł na pellet oraz kompostownik.

Wartość projektu to 1 419 549,32 zł. Wkład Funduszy Europejskich to 515 482,10 zł.

Stworzenie projektu, pozyskanie środków europejskich, zarządzanie projektem oraz rozliczenie finansowe pozyskanej dotacji odbyło się przy pomocy firmy Fundusze Szkolenia Doradztwo Consulting Paweł Lange-Kuczyński, www.funduszeeuropejskie.eu.

2. Projekt „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Gościniec Pajewo Rafał Dzierszko w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19. ”

Projekt pn. „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Gościniec Pajewo Rafał Dzierszko w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19. ” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu: „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Projekt dotyczył wsparcia na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa GOŚĆINIEC PAJEWO Rafał Dzierszko w sytuacji znaczącego spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Celem projektu było utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek zakłóceń ekonomicznych w firmie wywołanych pandemią COVID-19 przez okres co najmniej 3 miesięcy, dzięki wsparciu na kapitał obrotowy.

Wartość projektu to 23 535,33 zł. Wkład Funduszy Europejskich to 23 535,33 zł.

Stworzenie projektu, pozyskanie środków europejskich, zarządzanie projektem oraz rozliczenie finansowe pozyskanej dotacji odbyło się przy pomocy firmy Fundusze Szkolenia Doradztwo Consulting Paweł Lange-Kuczyński, www.funduszeeuropejskie.eu.